O PROJEKCIE

EU flag-Erasmus+_vect_POS „Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży” to nazwa projektu jaki został przygotowany przez nauczycieli naszej szkoły i w wyniku postępowania konkursowego na przełomie marca i kwietnia 2015 roku uzyskał całkowite dofinansowanie  w ramach Programu Erasmus+ , Akcja – Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji –Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.
Budżet projektu wynosi  58 880 euro.

Program Erasmus  Plus wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku (więcej informacji o Programie Erasmus Plus na stronie www.erasmusplus.org.pl) i zastąpił dotychczasowy program: „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.

Zgodnie z założeniami naszego projektu, jego wdrażanie rozpoczęło się 1 czerwca 2015 r., a zakończenie realizacji przewidziane jest na dzień 1 czerwca 2017 r.
Koordynatorami projektu są nauczycielki naszej szkoły  Iwona Łogusz i Gabriela Michalska.

W ramach Programu Erasmus + zostaną zorganizowane w marcu  i we wrześniu 2016 roku
2 tygodniowe praktyki zawodowe w  Szkole Mody Sevilla de Moda dla trzydziestu  dwóch uczniów technikum klas drugich i trzecich,  kształcących się w zawodzie technik  technologii odzieży.
Grupie będzie towarzyszyło dwóch pracowników Bielskiej Szkoły Przemysłowej – opiekunów.

Każdy z uczestników projektu przed wyjazdem na praktyki do Hiszpanii weźmie udział w 26 godzinach zajęć przygotowawczych z języka angielskiego, zajęć kulturowych  oraz przygotowania pedagogicznego.

Na zakończenie projektu każdy z uczestników otrzyma dokument Europass Mobility, opisujący dokładnie, jakie korzyści zawodowe oraz dodatkowe osiągnął. Nabyte efekty uczenia się, po uprzedniej ewaluacji przez osobę oceniającą w Sewilli  ze Szkoły Mody Sevilla de Moda zostaną wpisane w indywidualny wykaz osiągnięć każdego stażysty a następnie uznane przez macierzystą szkołę, czyli  Bielską Szkołę Przemysłową (w ramach systemu ECVET).

ecvet

W  ramach przyznanych środków  uczniowie mają zapewnione: bezpłatne zajęcia przygotowujące do udziału w praktykach,  transport krajowy na lotnisko, zagraniczny, noclegi, wyżywienie w postaci trzech posiłków,  ubezpieczenie, zwiedzanie miasta Sevilla, jednodniową wycieczkę kulturowo-krajoznawczą, opiekę ze strony szkoły i instytucji przyjmującej oraz kieszonkowe.
Projekt obejmujący  32 uczniów ze względów organizacyjnych oraz konieczności dostosowania programu merytorycznego bezpośrednio do potrzeb uczestników wymusił podzielenie ich na 2 grupy. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i interpersonalnych uczniów oraz zwiększenie ich mobilności.  Udział w projekcie zapewni młodzieży kształcenie techniczne oparte na wysokim poziomie wykraczającym poza standardową realizację podstawy programowej oraz zwiększenie  motywacji do rozwijania swoich kompetencji co może przełożyć się na lepsze wyniki
w nauce oraz zmniejszenie przypadków porzucenia szkoły. Poprzez udział w profesjonalnie przygotowanym stażu wzrosną również kompetencje niezbędne w takich specjalnościach jak: projektant odzieży, stylista, konstruktor odzieży w tym konstruktor form rozbudowanych jakie występują przy formach fantazyjnych (stroje regionalne).
Nie bez znaczenia jest poznanie przez uczestników zasad pracy z wykładowcami innych krajów Unii Europejskiej co wymaga od nich dostosowania się do odmiennego stylu nauczania i regulaminu obowiązującego na zajęciach . Największą korzyścią dla instytucji wysyłającej jest znaczące zwiększenie kwalifikacji uczestników stażu,  czego nie byliby w stanie osiągnąć w trakcie zwykłej nauki szkolnej. Praktyczny kurs projektowania i wytwarzania stroju flamenco, typowego dla Hiszpanii będzie dla uczestników projektu dużym wyzwaniem i z pewnością rozbudzi zainteresowanie technikami projektowania i konstrukcji co z kolei zwiększy motywacją do dalszej nauki.
Szkoła poprzez rozszerzenie współpracy z partnerami spoza kraju będzie mogła wdrożyć alternatywne ścieżki rozwoju uczniów poprzez transfer dobrych praktyk, doskonalić metody i formy pracy z uczniem trudnym i słabo zmotywowanym. Realizacja projektu przyczyni się do zmiany wizerunku edukacji zawodowej w zawodzie technik technologii odzieży co zaowocuje wykształceniem nowych, wysoko wykwalifikowanych kadr dla przedsiębiorstw operujących w Przemyśle Mody.  Możliwość doskonalenia języków obcych wpłynie na zwiększenie mobilności i zwiększenie swobody
w podejmowaniu pracy w Polsce i innych krajach UE.  Udział młodzieży w projekcie to również zwiększenie kompetencji interdyscyplinarnych takich jak umiejętność pracy w grupie, przełamywanie barier kulturowych, pracy pod presją czasu oraz kształtowanie postaw cenionych przez pracodawców: dokładność, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania.

Skip to content