Przyznawanie punktów

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w tym:

-  za egzamin ósmoklasisty do 100 punktów,

 - za świadectwo i inne osiągnięcia ucznia do 100 punktów.

 W poszczególnych oddziałach przeliczane na punkty będą oceny z następujących 4 zajęć edukacyjnych:

Typ oddziału

Punktowane zajęcia edukacyjne

technik chemik analityk
technik ochrony środowiska

język polski
matematyka
chemia
biologia

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

język polski
matematyka
fizyka 
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)

technik grafiki i poligrafii cyfrowej (dawniej technik cyfrowych procesów graficznych)

język polski
matematyka
informatyka 
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)

technik przemysłu mody (dawniej technik technologii odzieży)

język polski
matematyka
plastyka
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)

krawiec

język polski
matematyka
plastyka
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)

Zasady przyznawania punktów:

 Zagadnienie

 Punktacja

 Liczba punktów za punktowane zajęcia edukacyjne dopuszczający - 2 punkty
dostateczny - 8 punktów
dobry - 14 punktów
bardzo dobry17 punktów
celujący - 18 punktów
 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

 7 punktów

Liczba punktów za egzamin ósmoklasisty:

  • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
  • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
  • język obcy nowożytny- 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

maks. 100 punktów

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).

 3 punkty

Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły)

maks. 18 punktów za dwa i więcej konkursów
maks. 10 punktów za jeden konkurs

 W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 maks. 100 punktów

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo ma:

- kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

- kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20 c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,

- kandydat, który uzyskał lepszy wynik z matematyki na egzaminie ósmoklasisty.

Skip to content