KOMUNIKATY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.03.2022 tj. w czwartek odbędą się zebrania – wywiadówki dla rodziców uczniów naszej szkoły. Rodzice uczniów poszczególnych klas spotykają się z rodzicami o godzinie 16:00 w wyznaczonych salach.

Szczególnie prosimy o obecność rodziców uczniów klas maturalnych dla których będzie to ostatnie zebranie w murach BSP. Zostaną przekazane informacje o majowym egzaminie maturalnym oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi przed kwietniową konferencją klasyfikacyjną.

Ostateczny termin wpisu do e-dziennika zagrożeń ocenami niedostatecznymi dla klas maturalnych upływa 23.03.2022 (środa)

Zebrania z rodzicami odbędą się w następujących salach:

Klasa 1AG, sala 320

Klasa 1AO, sala 124

Klasa 1BG, sala 308

Klasa 1TE, sala 108,

Klasa 1 TM, sala 318

Klasa 2AO5,sala 334

Klasa 2EG5, sala 333,

Klasa 2TG5 , sala 203,

Klasa 2TM, sala 227,

Klasa 3AN5, sala 201,

Klasa 3BG5, sala 146,

Klasa 3TM5, sala 321,

Klasa 3TE, sala 237,

Klasa 3BG, sala 301

Klasa 3AG5, sala 208,

Klasa 3AN, sala 218,

Klasa 3AG, sala 206,

Klasa 3OM, sala 235

Klasa 3EO5,sala 331

Klasa 4AG, sala 101

Klasa  4 AN sala 221

Klasa  4BG sala 021

Klasa  4 EO sala 231

Klasa  4 TM sala 335

 

gwiazdki

Od 27 stycznia br. do 27.02.2022 rusza w BSP zdalne nauczanie. Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 stycznia 2022 roku i komunikatem Dyrekcji BCE organizacji pracy w Bielskiej Szkole Przemysłowej będzie wyglądać następująco:

1.Zajęcia praktyczne w BCE odbywają się zgodnie z harmonogramem (planem zajęc). Nastąpiła niewielka modyfikacja planu zajęć w BSP, tak aby młodzież mogła spokojnie dojechać na zdalne zajęcia do domu.

2.Nauczyciele prowadzący zajęcia z przedmiotów objętych egzaminami maturalnymi i zawodowymi mogą organizować konsultacje indywidualne i grupowe w szkole dla uczniów w terminach niekolidujących z zajęciami prowadzonymi zdalnie. W ramach tych zajęć mogą być organizowane w szkole egzaminy próbne, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminów z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

3. Kształcenie zawodowe praktyczne w BSP nauczyciele mogą organizować w formie stacjonarnej w pracowniach BSP w reżimie sanitarnym w terminach uzgodnionych z Dyrekcją szkoły ( wicedyrektor J.Gajek).

4. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki i czytelni zgodnie harmonogramem ( załącznik nr 1).

5. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami ( problemami) edukacyjnymi i wychowawczymi mogą korzystać z konsultacji z pedagogami szkolnymi w szkole według harmonogramu ( załącznik nr 1). W trudnych i naglących sytuacjach kontaktujemy się z pedagogami  pracującymi w BSP przez mobidziennik.

Dyżury pedagoga i biblioteki w czasie nauczania zdalnego od 27.01 do 12.02.2022

gwiazdki

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkol podstawowych i ponadpodstawowych
(aktualizacja 17.05.2021 r. – plik pdf)

gwiazdki

Stacjonarne funkcjonowanie Bielskiej Szkoły Przemysłowej zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. 

Zgodnie z  wytycznymi MEN i Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od dnia 30.11.2020 roku w Bielskiej Szkole Przemysłowej mogą być prowadzone zajęcia
w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego (nie ma ograniczenia do 5 osób) w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

gwiazdki

Komunikat 36– 06.11.2020 – Przedłużenie nauczanie zdalnego w BSP.

Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami i  wytycznymi MEN  do 29 listopada 2020 r. przedłuża się w Bielskiej Szkole Przemysłowej zawieszenie zajęć stacjonarnych zarówno ogólnokształcących jak i  praktycznych.

gwiazdki

Komunikat 31– 23.10.2020 – Nauczanie zdalne w BSP.

Zgodnie z zaleceniami MEN ze względu na obostrzenia i ogłoszenie czerwonej strefy dla całego kraju do dnia 08.11.2020 roku nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W przypadku zajęć praktycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych w klasach III i IV będzie możliwe prowadzenie pracowni zawodowych w postaci zajęć praktycznych w szkole  od 02.11.2020 roku po ukazaniu się stosownych rozporządzeń.
Organizacja naszej pracy od 26.10.2020 będzie wyglądać następująco:

 1. Od 26.10.2020 roku rozpoczynamy zdalne nauczanie i obowiązkowo realizujemy podstawę programową z każdego przedmiotu.
 2. W nauczaniu zdalnym wykorzystujemy usługę GSuite i aplikacje z nią związane (np.classroom,meet ), Zoom lub inne komunikatory.
 3. Obowiązuje normalny podział godzin (od 14.09.2020 roku).
 4. Wpisujemy obecność na podstawie odebranej informacji przez ucznia, ewentualnych zwrotnych wiadomości  w e-dzienniku lub na narzędziach na których pracujemy np. w classroom google czy też uczestnictwa ucznia w lekcji online obowiązują zasady przesłane wcześniej w wiadomości w mobidzienniku-Frekwencja podczas zdalnego nauczania).

 

gwiazdki

 

Przypominamy:

 1. Ograniczamy do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
 2. Obowiązuje zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
 3. Obowiązuje zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
 4. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
 5. Zaleca się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
 6. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby informuje się  rodziców iż jest możliwość pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej). Zgłaszamy te informacje wychowawcy klasy.
 7. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4 zasady bezpieczeństwa – DDMA

Skuteczna walka z koronawirusem polega na przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania, tzw. DDMA:

 • dystans
 • dezynfekcja
 • maseczka
 • aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

gwiazdki

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

Link bezpośredni do Dziennika Ustaw – http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000064201.pdf

gwiazdki

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w dniach od 25 marca  do 10 kwietnia 2020 roku Bielska Szkoła Przemysłowa prowadzi zajęcia w formie zdalnego nauczania.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)- https://dokumenty.men.gov.pl/rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_-_COViD-19_art_30b.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30chttps://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf

gwiazdki

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w Bielskiej Szkole Przemysłowej zostają zawieszone
w dniach od 12 – 25 marca  2020r. aż do odwołania.

W związku z tą sytuacją odwołane zostają wszystkie wyjścia z młodzieżą, uroczystości  i konkursy międzyszkolne oraz zebranie z Rodzicami (zaplanowane na 23.03.2020r.).

Bieżące komunikaty:

-  informacje na stronie Wydziału Zarządzania Kryzysowego (https://zzk.bielsko-biala.pl/)
- Ministerstwo Edukacji Narodowej Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
( https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach)

gwiazdki

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
(link do pdf)

gwiazdki

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html

gwiazdki

Regulamin wjazdu i parkowania

na terenie Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej

Regulamin wjazdu i parkowania do pobrania w PDF

 

 

 

 

Skip to content