O PROJEKCIE

„Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży, Technik Przemysłu Mody, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej” to nazwa projektu jaki został przygotowany przez nauczycieli naszej szkoły i w wyniku postępowania konkursowego w marcu 2017 roku uzyskał całkowite dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ , Akcja – Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji –Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Budżet projektu wynosi 387955,36 zł.

Program Erasmus Plus wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku (więcej informacji o Programie Erasmus Plus na stronie www.erasmusplus.org.pl) i zastąpił dotychczasowy program: „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.

Zgodnie z założeniami naszego projektu, jego wdrażanie rozpoczęło się 1 września 2017 r. Zakończenie realizacji przewidziane jest na dzień 31 sierpnia 2019 r. Koordynatorami projektu są nauczycielki naszej szkoły Iwona Łogusz i Gabriela Michalska. W ramach Programu Erasmus + zostaną zorganizowane w kwietniu 2017 roku 2 tygodniowe praktyki zawodowe w pracowniach odzieżowych w Barcelonie dla 16 uczniów technikum klasy trzeciej, kształcących się w zawodzie technik technologii odzieży, w czerwcu i w październiku 2017 roku 2 tygodniowe praktyki zawodowe w Zespole Szkół SAFA Ntra. Sra. de los Reyes zlokalizowanym na terenie Sewilli dla 18 uczniów technikum klas trzecich, kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz w marcu 2019 roku 2 tygodniowe praktyki zawodowe w Szkole Mody Sevilla de Moda dla 16 uczniów technikum klasy trzeciej, kształcących się w zawodzie technik przemysłu mody. Każdej grupie w zależności od ilości uczestników będzie towarzyszył jeden bądź dwóch pracowników Bielskiej Szkoły Przemysłowej – opiekunów. Uczestnicy projektu przed wyjazdem na praktyki do Hiszpanii weźmie udział w zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego, zajęć kulturowych oraz przygotowania pedagogicznego.

Na zakończenie projektu każdy z uczestników otrzyma dokument Europass Mobility, opisujący dokładnie, jakie korzyści zawodowe oraz dodatkowe osiągnął. Nabyte efekty uczenia się, po uprzedniej ewaluacji przez osobę oceniającą w Sewilli oraz w Barcelonie zostaną wpisane w indywidualny wykaz osiągnięć każdego stażysty a następnie uznane przez macierzystą szkołę, czyli Bielską Szkołę Przemysłową (w ramach systemu ECVET).

W ramach przyznanych środków uczniowie mają zapewnione: bezpłatne zajęcia przygotowujące do udziału w praktykach, transport krajowy na lotnisko, zagraniczny, noclegi, wyżywienie w postaci trzech posiłków, ubezpieczenie, zwiedzanie miasta Sevilla lub Barcelona, jednodniową wycieczkę kulturowo-krajoznawczą, opiekę ze strony szkoły i instytucji przyjmującej oraz kieszonkowe.

Projekt obejmujący 32 uczniów z kierunku odzieżowego oraz 18 uczniów z kierunku energetycznego ze względów organizacyjnych oraz konieczności dostosowania programu merytorycznego bezpośrednio do potrzeb uczestników wymusił podzielenie ich na 4 grupy.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i interpersonalnych uczniów oraz zwiększenie ich mobilności. Udział w projekcie zapewni młodzieży kształcenie techniczne oparte na wysokim poziomie wykraczającym poza standardową realizację podstawy programowej oraz zwiększenie motywacji do rozwijania swoich kompetencji co może przełożyć się na lepsze wyniki w nauce oraz zmniejszenie przypadków porzucenia szkoły. Poprzez udział w profesjonalnie przygotowanym stażu wzrosną również kompetencje zawodowe. Nie bez znaczenia jest poznanie przez uczestników zasad pracy z wykładowcami innych krajów Unii Europejskiej co wymaga od nich dostosowania się do odmiennego stylu nauczania i regulaminu obowiązującego na zajęciach . Największą korzyścią dla instytucji wysyłającej jest znaczące zwiększenie kwalifikacji uczestników stażu, czego nie byliby w stanie osiągnąć w trakcie zwykłej nauki szkolnej. Szkoła poprzez rozszerzenie współpracy z partnerami spoza kraju będzie mogła wdrożyć alternatywne ścieżki rozwoju uczniów poprzez transfer dobrych praktyk, doskonalić metody i formy pracy z uczniem trudnym i słabo zmotywowanym. Realizacja projektu przyczyni się do zmiany wizerunku edukacji zawodowej w zawodzie technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej co zaowocuje wykształceniem nowych, wysoko wykwalifikowanych kadr dla przedsiębiorstw operujących w Przemyśle Mody i w Przemyśle Energetycznym. Możliwość doskonalenia języków obcych wpłynie na zwiększenie mobilności i zwiększenie swobody w podejmowaniu pracy w Polsce i innych krajach UE. Udział młodzieży w projekcie to również zwiększenie kompetencji interdyscyplinarnych takich jak umiejętność pracy w grupie, przełamywanie barier kulturowych, pracy pod presją czasu oraz kształtowanie postaw cenionych przez pracodawców: dokładność, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania.

Skip to content