Regulamin wjazdu i parkowania

Regulamin wjazdu i parkowania

na terenie Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej

 

1. Drogi i parkingi na terenie Bielskiej Szkoły Przemysłowej (BSP)  są „strefą ruchu” w rozumieniu ustawy „Prawo o ruchu drogowym” i obowiązują na nich przepisy Kodeksu Drogowego.

2. Place parkingowe są terenem szkoły i jako drogi wewnętrzne -  mimo, że szkoła jest własnością gminy – to nie posiada statusu drogi publicznej i jako taka nie musi być udostępniana każdemu i prawo decydowania o możliwości z jej korzystania przysługuje zarządzającemu w imieniu gminy – tj. Dyrektorowi BSP.

3. Z parkowania na placach szkolnych mogą korzystać pracownicy szkoły po uzyskaniu zezwolenia, które otrzymuje się po wypełnieniu wniosku, w sekretariacie szkoły.

4. Każde zezwolenie jest oznaczone numerem. Na miejscu oznaczonym numerem ma prawo parkować tylko ta osoba, która posiada zezwolenie  z numerem mu odpowiadającym.

5. Inne osoby, niezwiązane z pracą w BSP (służby komunalne, rodzice uczniów, osoby współpracujące ze szkołą) wjeżdżając na teren szkoły bez zezwolenia, mogą przebywać na terenie BSP po zgłoszeniu swojego pobytu na portierni BSP, tylko przez krótki czas niezbędny do załatwienia danej sprawy.

6. Uczniowie szkoły mają bezwzględny zakaz wjazdu i parkowania na placach szkolnych, gdyż stwarza to zagrożenia dla innych uczestników ruchu (pojazdów i pieszych).

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania sił przyrody (powódź, gradobicie, huragan, piorun), kradzieży (włamania, rozboju itp.), zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na placach szkolnych, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

8. Wyłącza się odpowiedzialność Szkoły z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

10. Wjazd na teren szkoły jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Skip to content