Technik ochrony srodowiska

tech_ochr_srod_logo

tos

Kwalifikacja (tylko jedna):
CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Języki obce:

 • angielski
 • niemiecki

Technik ochrony środowiska potrafi:

 • ocenić aktualny stan zanieczyszczeń środowiska
 • przeprowadzić proste badania laboratoryjne w zakresie ochrony środowiska,
 • oznaczać wskaźniki zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby
 • wykonywać pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych
 • obsługiwać aparaturę pomiarową oraz urządzenia stosowane w ochronie środowiska
 • posługiwać się dokumentacją techniczną
 • korzystać z przepisów prawa ochrony środowiska
 • współpracować z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska

Technik ochrony środowiska zna procesy i urządzenia:

 • uzdatniania wody
 • oczyszczania ścieków
 • oczyszczania gazów spalinowych
 • rekultywacji gleb
 • gospodarki odpadami (segregacja, recykling, unieszkodliwianie, składowanie)
 • ochrony przed hałasem i drganiami

Technik ochrony środowiska może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach produkcyjnych
 • oczyszczalniach ścieków
 • stacjach uzdatniania wody
 • laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia
 • instytutach naukowo-badawczych
 • spalarniach i kompostowniach odpadów
 • składowiskach i sortowniach odpadów
 • prywatnych zakładach specjalistycznych
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej (urzędach miasta, gminy)

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. Zawód szczególnie promowany przez kraje Unii Europejskiej.

Absolwenci kierunku technik ochrony środowiska mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych, na kierunkach przyrodniczych, technicznych, chemicznych i medycznych.


zdj21 zdj20
 

 


zdj22
 

ZAPRASZAMY

Więcej informacji o Wydziale